LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN
Average Lending Interest Rate 


Kỳ báo cáo: Tháng 03/2024
Reporting period: Mar-2024

Đơn vị tính : %/năm
Unit: % per annum


Thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") nêu tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024 và Công văn 9759/NHNN-TD ngày 21/12/2023, Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. - Chi nhánh Tp. Hà Nội ("Mizuho HN") và Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ("Mizuho HCMC") công bố lãi suất cho vay bình quân đối với loại tiền VND như sau:

In compliance with the request of the State Bank of Vietnam ("SBV") as mentioned in the Directive 01/CT-NHNN dated 15/01/2024 and the Official Letter 9759/NHNN-TD dated 21/12/2023, Mizuho HN and Mizuho HCMC publish the average lending interest rate for VND as follows:

Mizuho HN:

Lãi suất cho vay bình quân / Average lending interest rate (*)  3.74
Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân / 
Difference between average lending interest rate and average deposit interest rate
2.64

 

Mizuho HCMC:

Lãi suất cho vay bình quân / Average lending interest rate (*) 3.20
Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân /
Difference between average lending interest rate and average deposit interest rate
1.42(*) Chú thích / Note: 

- Lãi suất cho vay bình quân bằng VND được xác định theo hướng dẫn hiện hành của NHNN về báo cáo thống kê theo nguyên tắc bình quân gia quyền áp dụng đối với tất cả các khoản vay còn dư nợ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.
The average lending interest rate in VND shall be determined according to the SBV's current guidelines on statistical report following the principle of weighted average applicable to all outstanding loans as of end of the reporting period. 

- Các mức lãi suất cho vay bình quân nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các mức lãi suất cho vay cụ thể đối với mỗi khoản vay sẽ được Mizuho HN / Mizuho HCMC quyết định phù hợp với các quy định hiện hành và chính sách nội bộ của ngân hàng. 
The above average lending interest rates are for reference purposes only. The applicable lending interest rates for each loan will be decided by Mizuho HN / Mizuho HCMC in accordance with the current regulations and our internal policy.

Back to top